niedziela, 14 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Wiadomości z tagiem abp Wojciech Polak  RSS
Prymas wys??a?? list do bp. D??ugosza. ??Publiczne przeprosiny?

Dodano: 13.08.2021 15:31 | 76 odsłon | 0 komentarzy

??Abp Wojciech Polak jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i m??odzie??y skierowa?? do bpa D??ugosza list, w kt??rym przypomnia?? jednoznaczn? odpowied?? Ko??cio??a na dramat wykorzystania seksualnego os??b ma??oletnich przez niekt??rych duchownych? - poinformowa?? ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i m??odzie??y. Jego zdaniem wypowied?? cz?stochowskiego biskupa, dotycz?ca pedofilii ksi???y, ??domaga si? publicznych przeprosin?.

KEP o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich. "Fala ujawnie??"

Dodano: 28.06.2021 10:01 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Dane, kt??re dzi?? prezentujemy nie wyra??aj? w pe??ni dramatu wykorzystania seksualnego ma??oletnich, kt??rych dopu??cili si? duchowni - m??wi?? prymas Polski abp Wojciech Polak na konferencji, podczas kt??rej przedstawiono najnowsze dane statystyczne dotycz?ce wykorzystywania seksualnego ma??oletnich w Ko??ciele w Polsce.

Abp Polak o Wielkanocy w czasach koronawirusa: Nie wszyscy zmie??cimy si? do ko??cio????w

Dodano: 03.04.2021 8:30 | 82 odsłon | 0 komentarzy


"To, ??e jest to najwa??niejsze ??wi?to w roku wszyscy powoli rozumiemy, tak??e przez to, ??e kiedy s? obostrzenia i r????ne trudno??ci to t?sknimy za t? wsp??lnot?, kt??ra jest poprzez nas bezpo??redni udzia?? w Eucharystii. Oczywi??cie, mo??emy przyj??? do ko??cio??a, ale w wymiarach zgodnych z obowi?zuj?cymi obostrzeniami. Istnieje ca??y czas dyspensa od udzia??u w niedzielnej i ??wi?tecznej Eucharystii? - stwierdzi?? Go??? Krzysztofa Ziemca w RMF FM - abp Wojciech Polak, pytany o to, jak ??wi?towa? Wielkanoc w czasach koronawirusa i obostrze??. "Mam nadziej?,...

Źródło: https:

Abp Polak: Przewlek??o??? ws. ks. Dymera nie ma usprawiedliwienia

Dodano: 15.02.2021 20:10 | 103 odsłon | 0 komentarzy

??Nies??ychana przewlek??o??? ko??cielnych procedur w sprawie ks. Andrzeja Dymera oraz brak odpowiedniego traktowania os??b skrzywdzonych na wielu etapach tego post?powania, nie maj? ??adnego usprawiedliwienia? - o??wiadczy?? abp Wojciech Polak, prymas Polski i delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i m??odzie??y.

Źródło: https:

Prymas Polski: Podnie?? g??ow? i nabierz ducha!

Dodano: 25.12.2020 6:05 | 117 odsłon | 0 komentarzy

??Zamiast trwa? w sporach i generowa? kolejne konflikty, poczujmy si? dzi?? pielgrzymami, b?d??my jak pasterze, kt??rzy nie w ha??asie i dyskusjach, ale w ciszy i z pokor? stan?li przed Nowonarodzonym? ?? m??wi?? w czasie Pasterki w katedrze gnie??nie??skiej abp Wojciech Polak.

Źródło: https:

Prymas Polski o nadu??yciach seksualnych w Ko??ciele: System zg??osze?? wymaga uszczelnienia

Dodano: 13.11.2020 22:44 | 134 odsłon | 0 komentarzy


"Mam g???bok? wiar? i nadziej?, ??e to jest jedyna droga, kt??rej Chrystus od nas si? domaga, to znaczy droga oczyszczenia" - powiedzia?? prymas Polski abp Wojciech Polak, odnosz?c si? do pyta?? o pedofili? w??r??d duchownych, tuszowanie takich przest?pstw i postaw? kard. Stanis??awa Dziwisza.

Abp Polak: Ko??ci???? nie potrzebuje ochrony ze strony pa??stwa

Dodano: 31.10.2020 15:07 | 121 odsłon | 0 komentarzy

Chcia??bym m??odym ludziom powiedzie?: nie podejmujmy decyzji pod wp??ywem emocji, tego co si? dzieje, pod wp??ywem naszego rozgoryczenia czy nawet gniewu, kt??ry jest w nas. To nie s? dobre decyzje, kt??re maj? wp??ywa? na ca??e nasze ludzkie ??ycie - m??wi?? o odej??ciu m??odych ludzi od Ko??cio??a prymas Polski abp Wojciech Polak.

Prymas: Ze mn? premier nie konsultowa?? zamkni?cia cmentarzy

Dodano: 31.10.2020 8:08 | 120 odsłon | 0 komentarzy


"Ca??y czas jestem w kwarantannie. Jeden z moich wsp????pracownik??w zachorowa??" - m??wi Go??? Krzysztofa Ziemca prymas Polski abp Wojciech Polak. Czy jego zdaniem zamkni?cie cmentarzy dzi??, 1 listopada i w Zaduszki to dobra decyzja rz?du? "Od strony ko??cielnej przygotowywali??my si? na tak? decyzj?. Prosili??my ju?? wcze??niej, ??eby wtedy nie nap??ywa? t??umnie na cmentarze" ?? odpowiada prymas.

Prymas Polski: Nie odpowiadajcie agresj? na profanacje

Dodano: 27.10.2020 18:31 | 133 odsłon | 0 komentarzy

Prymas Polski abp Wojciech Polak zabra?? g??os w kwestii protest??w wywo??anych decyzj? Trybuna??u Sprawiedliwo??ci w sprawie aborcji. "Moralnym obowi?zkiem chrze??cijanina jest deeskalacja konfliktu, a nie jego wzmaganie" - podkre??li??, prosz?c o odrzucenie wszelkich rodzaj??w przemocy.

Źródło: https:

Protesty po orzeczeniu TK. Prymas Polski apeluje

Dodano: 26.10.2020 18:21 | 123 odsłon | 0 komentarzy


O szacunek dla siebie nawzajem i szacunek dla ??wi?tych miejsc zaapelowa?? prymas Polski abp Wojciech Polak. Jego apel ma zwi?zek z trwaj?cymi od ubieg??ego tygodnia w ca??ym kraju protestami po wyroku Trybuna??u Konstytucyjnego.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone