niedziela, 14 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Wiadomości z tagiem Sztuczna inteligencja  RSS
Ona ju? tu jest! Mo?e wi?c lepiej wiedzie?, z czym (kim) mamy do czynienia?

Dodano: 24.09.2021 19:54 | 103 odsłon | 0 komentarzy

Sztuczna inteligencja Margaret A. Boden pokazuje, jak dzia?aj? i gdzie nie dzia?aj? systemy, ktre w?a?nie gwa?townie zmieniaj? nasz ?wiat. Lepiej wiedzie?, jak to si? dzieje Ma?o jest rozwi?za?, ktre tak szybko i mocno, a jednocze?nie tak dyskretnie wkroczy?y w nasze ?ycie, jak zrobi?a to sztuczna inteligencja. W dodatku zupe?nie nie taka, do jakiej przyzwyczai?y nas [...]

Sztuczna inteligencja potrafi przewidzie? pogorszenie stanu pacjent??w z Covid-19

Dodano: 12.05.2021 14:53 | 96 odsłon | 0 komentarzy


Program komputerowy, wykorzystuj?cy sztuczn? inteligencje mo??e na podstawie zdj?? rentgenowskich p??uc z du??? dok??adno??ci? przewidywa?, kt??rzy pacjenci chodzy na Covid-19 s? zagro??eni silnym pogorszeniem stanu zdrowia. Wyniki bada??, opisane na stronie internetowej czasopisma "NPJ Digital Medicine" przez naukowc??w z New York University Grossman School of Medicine potwierdzaj?, ??e skuteczno??? przewidywania, u kt??rych pacjent??w mog? pojawi? si? w ci?gu czterech dni zagra??aj?ce ??yciu powik??ania, si?ga 80 procent.

Źródło: https:

??Sztuczna inteligencja uratowa??a zdrowie pacjenta. "My??la??em, ??e to tylko taki bajer"

Dodano: 12.04.2021 18:06 | 93 odsłon | 0 komentarzy


Sztuczna inteligencja przewidzia??a, ??e u 61-letniego pacjenta ??l?skiego Centrum Chor??b Serca w Zabrzu w niedalekiej przysz??o??ci zaostrzy si? niewydolno??? serca. "Nie mia??em poj?cia, ??e dzieje si? co?? niepokoj?cego" - twierdzi pacjent. Jak pokazuj? badania, aparatura jest w stanie ostrzec lekarzy nawet na miesi?c przed pogorszeniem si? zdrowia pacjenta.

Sztuczna inteligencja rozpoznaje, kto mo??e umrze? na Covid-19

Dodano: 09.02.2021 7:04 | 125 odsłon | 0 komentarzy


Sztuczna inteligencja z 90 procentowym prawdopodobie??stwem okre??la, kto umrze z powodu infekcji SARS-CoV2, je??li ju?? si? zarazi - oraz przewiduje, kto b?dzie potrzebowa?? respiratora. Wed??ug naukowc??w wyniki te powinno si? uwzgl?dnia? w ustalaniu kolejki szczepie??.

Źródło: https:

??Czy sztuczna inteligencja mo??e by? m?drzejsza od cz??owieka?

Dodano: 17.11.2020 13:55 | 126 odsłon | 0 komentarzy


Zapraszamy na zapis transmisj? potyczki "Czy sztuczna inteligencja mo??e by? m?drzejsza od cz??owieka?", kt??ra odbywa si? w ramach tegorocznej edycji Open Eyes Economy Summit. Uczestnikami spotkania online byli prof. U?? dr hab. Micha?? Krzykawski - Centrum Bada?? Krytycznych nad Technologiami, Uniwersytet ??l?ski w Katowicach i prof. dr hab. Wojciech Paprocki - Szko??a G????wna Handlowa.

Wiara a sztuczna inteligencja

Dodano: 03.06.2020 14:01 | 129 odsłon | 0 komentarzy

Sztuczna inteligencja (SI) to dziedzina informatyki po???wi???cona tworzeniu sprz???tu lub oprogramowania, kt???re mog??? dzia???a??? niezale???nie, uczy??? si??? i zaznajamia??? si??? z tym, co ludzie robi??? i jak to robi??? w ???wiecie rzeczywistym [1]. Chodzi w niej przede wszystkim o zwi???kszenie mo???liwo???ci cz???owieka i usystematyzowanie monotonnych odpowiedzialno???ci za to, co robimy jako jednostki, a nie o zast???pienie ludzi [1].

Źródło: https:

Sztuczna inteligencja kontra COVID-19

Dodano: 26.04.2020 14:01 | 131 odsłon | 0 komentarzy

W globalnej epidemii, takiej jak COVID-19, technologia, sztuczna inteligencja i data science sta???y si??? kluczowe dla pomocy spo???ecze???stwu w skutecznym radzeniu sobie z epidemi???. ???

Intel przedstawia Projekt CORaiL - sztuczna inteligencja na ratunek rafom koralowym

Dodano: 22.04.2020 6:05 | 135 odsłon | 0 komentarzy

W Mi?dzynarodowym Dniu Ziemi Intel i Sulubaii Environmental Foundation og?osili Projekt CORaiL, ktry mo?e przyczyni? si? do uratowania zagro?onych raf koralowych. Te niestety degraduj? si? z roku na rok, co jest gro?ne nie tylko dla fauny i flory, ale te? dla ludzi i sektora turystycznego. Nowa inicjatywa pokazuje, w jaki sposb technika mo?e zosta? wykorzystana w s?u?bie naszej planety.

Sztuczna inteligencja przewidzia?a pandemi?. Teraz mo?e pomc w walce z chorob?

Dodano: 07.04.2020 7:47 | 112 odsłon | 0 komentarzy


Analizuj?c dane dotycz?ce ruchu lotniczego sztuczna inteligencja przewidzia?a pocz?tek wybuchu pandemii Covid-19 wcze?niej, ni? wskazywa?y na to oficjalne informacje. Teraz mo?e si? okaza? nieoceniona w zmaganiach z chorob? twierdzi ekspertka z Uniwersytetu ?dzkiego.

Źródło: https:

Rozpoznawanie mowy? Sztuczna inteligencja potrafi znacznie wi?cej, nawet przek?ada my?li na tekst

Dodano: 01.04.2020 22:58 | 117 odsłon | 0 komentarzy

Pocz?tkowo wprowadzali?my dane kartami perforowanymi i klawiaturami, p?niej dosz?y myszki, ekrany dotykowe i gesty, a nawet rozpoznawanie mowy....

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone