piątek, 27 maja 2022 r.  Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Wiadomości z tagiem Spotify  RSS
Tidal pierwszym serwisem steamingowym z obs???ug??? Dolby Atmos na telewizorach

Dodano: 30.06.2020 1:22 | 383 odsłon | 0 komentarzy

Tidal ca???y czas pr???buje przekona??? do siebie klient???w, co jest do?????? trudne w sytuacji, gdy na rynku rz???dz??? Spotify i Apple Music. Platforma chce przyci???gn?????? u???ytkownik???w ciekawymi funkcjami i jedna z nich w???a???nie zosta???a og???oszona. U???ytkownicy wybranych telewizor???w i przystawek b???d??? mogli odtwarza??? materia???y z Tidal z d???wi???kiem w technologii Dolby Atmos.

Źródło: https:

Tidal pierwszym serwisem steamingowym z obs?ug? Dolby Atmos na telewizorach

Dodano: 17.06.2020 11:08 | 102 odsłon | 0 komentarzy

Tidal ca?y czas prbuje przekona? do siebie klientw, co jest do?? trudne w sytuacji, gdy na rynku rz?dz? Spotify i Apple Music. Platforma chce przyci?gn?? u?ytkownikw ciekawymi funkcjami i jedna z nich w?a?nie zosta?a og?oszona. U?ytkownicy wybranych telewizorw i przystawek b?d? mogli odtwarza? materia?y z Tidal z d?wi?kiem w technologii Dolby Atmos.

Źródło: https:

Apple Music dost???pne r???wnie??? w przegl???darce

Dodano: 19.04.2020 1:21 | 113 odsłon | 0 komentarzy

To krok w dobr??? stron???. Je???li chodzi o rynek serwis???w muzycznych, to wci?????? zdecydowanym liderem jest tutaj Spotify. Platforma ma jednak gro???nych konkurent???w, w???r???d kt???rych znajduje si??? zaprojektowana przez tw???rc???w iPhone'a platforma Apple Music. To rozwi???zanie ma ju??? bardzo bogat??? ofert???, a teraz dostali???my kolejny pow???d, dla kt???rego mieliby???my z niego korzysta???.

Źródło: https:

Apple Music dost?pne rwnie? w przegl?darce

Dodano: 17.04.2020 19:28 | 102 odsłon | 0 komentarzy

To krok w dobr? stron?. Je?li chodzi o rynek serwisw muzycznych, to wci?? zdecydowanym liderem jest tutaj Spotify. Platforma ma jednak gro?nych konkurentw, w?rd ktrych znajduje si? zaprojektowana przez twrcw iPhone'a platforma Apple Music. To rozwi?zanie ma ju? bardzo bogat? ofert?, a teraz dostali?my kolejny powd, dla ktrego mieliby?my z niego korzysta?.

Źródło: https:

Valve udost???pnia muzyk??? ze swoich gier na Spotify

Dodano: 07.04.2020 17:06 | 110 odsłon | 0 komentarzy

Valve stworzy???o wiele kultowych gier, w kt???re graj??? miliony graczy. Wa???nym elementem ka???dej z produkcji jest obecna w niej ???cie???ka d???wi???kowa, pe???na zapadaj???cych w pami?????? utwor???w. Od teraz mo???ecie jej pos???ucha??? nie tylko w grze, ale r???wnie??? na Spotify, gdzie trafi???y w???a???nie trzy pierwsze albumy Valve Studio Orchestra.

Źródło: https:

Spotify platform??? strumieniowania audio z najwi???ksz??? liczb??? p???atnych subskrypcji w 2019 roku

Dodano: 07.04.2020 13:48 | 117 odsłon | 0 komentarzy

Spotify to gigant bran???y streamingowej, czego doskona???ym potwierdzeniem s??? najnowsze dane firmy analitycznej Couternpoint. Przedsi???biorstwo przyjrza???o si??? wynikom platform strumieniowania audio w 2019 roku, z kt???rych wynika, ???e to w???a???nie us???uga szwedzkiego podmiotu jest najch???tniej wybierana przez u???ytkownik???w. Materia??? zawiera te??? kilka innych, interesuj???cych wiadomo???ci, kt???rym zaraz si??? przyjrzymy.

Źródło: https:

Spotify ma ju??? 271 mln aktywnych u???ytkownik???w. Firma chwali si??? du???ym wzrostem popularno???ci podcast???w

Dodano: 05.02.2020 17:42 | 124 odsłon | 0 komentarzy

Spotify przedstawi???o swoje wyniki finansowe za czwarty kwarta??? 2019 roku i przedstawi???o kilka wa???nych danych na temat popularno???ci oferowanych us???ug. Z raportu dowiedzieli???my si???, ???e ponownie wzros???a liczba u???ytkownik???w platformy streamingu muzyki, w tym os???b op???acaj???cych abonament. Spotify zwraca r???wnie??? uwag??? na ogromn??? popularno?????? podcast???w.

Spotify z funkcj??? wy???wietlania tekst???w piosenek w czasie rzeczywistym

Dodano: 17.11.2019 15:50 | 134 odsłon | 0 komentarzy

Ciekawe usprawnienie. Spotify planuje wprowadzenie do swojego serwisu muzycznego opcji wy???wietlania tekst???w piosenek w czasie rzeczywistym. Odpowiednia funkcja pojawi???a si??? ju??? w desktopowej wersji platformy, a teraz jest ona testowana w aplikacji dla urz???dze??? mobilnych.

Tagi: Spotify
Źródło: https:

Spotify Premium z okresem prbnym wyd?u?onym do 3 miesi?cy

Dodano: 28.08.2019 1:22 | 129 odsłon | 0 komentarzy

Walka z Apple Music trwa w najlepsze. Spotify og?osi?o dzisiaj ?wietn? wiadomo?? dla wszystkich u?ytkownikw zainteresowanych us?ug? strumieniowania audio, ktrzy do tej pory z niej nie korzystali. Przedsi?biorstwo poinformowa?o dzisiaj o wyd?u?eniu prbnego okresu Premium, dzi?ki czemu nowi klienci b?d? mogli testowa? serwis jeszcze d?u?ej bez wymogu uiszczenia ?adnych op?at.

Źródło: https:

Spotify Premium z okresem pr???bnym wyd???u???onym do 3 miesi???cy

Dodano: 22.08.2019 13:13 | 129 odsłon | 0 komentarzy

Walka z Apple Music trwa w najlepsze. Spotify og???osi???o dzisiaj ???wietn??? wiadomo?????? dla wszystkich u???ytkownik???w zainteresowanych us???ug??? strumieniowania audio, kt???rzy do tej pory z niej nie korzystali. Przedsi???biorstwo poinformowa???o dzisiaj o wyd???u???eniu pr???bnego okresu Premium, dzi???ki czemu nowi klienci b???d??? mogli testowa??? serwis jeszcze d???u???ej bez wymogu uiszczenia ???adnych op???at.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone