czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Seks  RSS
Ig Noble 2021: nagrody dla orgazm??w oczyszczaj?cych nos i nosoro??c??w do g??ry nogami

Dodano: 10.09.2021 20:50 | 144 odsłon | 0 komentarzy

Brody chroni?ce przed ciosami, seks skuteczny w oczyszczeniu zatok, najlepszy spos??b na transport nosoro??c??w, zwi?zki chemiczne emitowane przez kinoman??w czy formy komunikacji mi?dzy kotem a cz??owiekiem ?? to niekt??re z prawdziwych i rzetelnych bada?? naukowych, nagrodzonych w 2021 roku Ig Noblami. Ig Noble (czyli Ig Nobel Prizes) to nasze ulubione nagrody naukowe. Niekiedy uznawane s? [...]

Źródło: https:

Prymas wys??a?? list do bp. D??ugosza. ??Publiczne przeprosiny?

Dodano: 13.08.2021 15:31 | 68 odsłon | 0 komentarzy

??Abp Wojciech Polak jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i m??odzie??y skierowa?? do bpa D??ugosza list, w kt??rym przypomnia?? jednoznaczn? odpowied?? Ko??cio??a na dramat wykorzystania seksualnego os??b ma??oletnich przez niekt??rych duchownych? - poinformowa?? ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i m??odzie??y. Jego zdaniem wypowied?? cz?stochowskiego biskupa, dotycz?ca pedofilii ksi???y, ??domaga si? publicznych przeprosin?.

Ks. Isakowicz-Zaleski: Najwi?ksze tuszowanie w latach 2001-08

Dodano: 30.07.2021 14:18 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Je??li w sprawie przypadk??w wykorzystywania seksualnego prokuratura nie b?dzie wszczyna? dochodzenia z uwagi na przedawnienie, to nied??ugo si? oka??e, ??e pa??stwowa komisja ds. pedofilii jest bezradna wobec tych spraw - powiedzia?? w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Źródło: https:

Watykan: Biskup Jan Szkodo?? niewinny

Dodano: 23.07.2021 11:52 | 70 odsłon | 0 komentarzy

W wyniku procesu karno-administracyjnego, dotycz?cego rzekomego wykorzystania seksualnego osoby ma??oletniej, Stolica Apostolska ustali??a, ??e wina biskupa Jana Szkodonia nie zosta??a udowodniona - brzmi komunikat Nuncjatury Apostolskiej.

Źródło: https:

Sprawa seksta??m: by??y agent na wolno??ci

Dodano: 15.07.2021 17:52 | 70 odsłon | 0 komentarzy

Wojciech J. nie przyzna?? si? do zarzut??w i zaprzecza, by wymy??li?? istnienie seksta??my z marsza??kiem Sejmu. Nie zosta?? jednak aresztowany.

Źródło: https:

Komisja ds. pedofilii z problemami

Dodano: 13.07.2021 18:04 | 50 odsłon | 0 komentarzy

Organ tropi?cy nadu??ycia seksualne by?? w nieprawid??owy spos??b finansowany przez rz?d, a sam robi?? powa??ne b???dy w rachunkowo??ci ?? wytyka NIK.

Źródło: https:

Ko??ci???? publikuje dane ws. pedofilii. Ale czy pe??ne?

Dodano: 28.06.2021 20:00 | 61 odsłon | 0 komentarzy

Przez 2,5 roku do diecezji i zakon??w m?skich wp??yn???o 368 zg??osze?? o wykorzystywaniu seksualnym ma??oletnich ?? wynika z danych Instytutu Statystyki Ko??cio??a Katolickiego. Eksperci uwa??aj?, ??e informacje te s? niepe??ne.

Źródło: https:

Zaniedbania bp. Kiernikowskiego. Hierarcha rezygnuje

Dodano: 28.06.2021 12:57 | 62 odsłon | 0 komentarzy

W wyniku przeprowadzonego przez Watykan post?powania dotycz?cego zaniedba?? w sprawie o nadu??ycia seksualne, rezygnacj? z??o??y?? biskup Zbigniew Kiernikowski. Zosta??a przyj?ta przez papie??a Franciszka.

Źródło: https:

KEP o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich. "Fala ujawnie??"

Dodano: 28.06.2021 10:01 | 70 odsłon | 0 komentarzy

Dane, kt??re dzi?? prezentujemy nie wyra??aj? w pe??ni dramatu wykorzystania seksualnego ma??oletnich, kt??rych dopu??cili si? duchowni - m??wi?? prymas Polski abp Wojciech Polak na konferencji, podczas kt??rej przedstawiono najnowsze dane statystyczne dotycz?ce wykorzystywania seksualnego ma??oletnich w Ko??ciele w Polsce.

1/3 Polak??w: osoby heteroseksualne i LGBT maj? r??wne prawa

Dodano: 26.06.2021 18:12 | 81 odsłon | 0 komentarzy

Wed??ug sonda??u Kantara dla Fakt??w TVN i TVN24 w sprawie sytuacji os??b LGBT ponad po??owa ankietowanych uwa??a, ??e osoby heteroseksualne maj? wi?ksze prawa.

Tagi: LG, TVN24, TVN, Fakt, Seks
Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone