wtorek, 05 lipca 2022 r.  Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Wiadomości z tagiem Pracodawcy  RSS
Zwi?zek przedsi?biorc??w o Polskim ?adzie: Nie zawiera prze??omowych warto??ci

Dodano: 15.05.2021 18:37 | 65 odsłon | 0 komentarzy


"Z punktu widzenia przedsi?biorc??w Polski ?ad nie zawiera prze??omowych warto??ci" - ocenia Zwi?zek Pracodawc??w i Przedsi?biorc??w nowy spo??eczno-gospodarczy program na okres pocovidowy Zjednoczonej Prawicy. ZPP doda??, ??e Polski ?ad mo??e doprowadzi? do zwi?kszenia obci???e?? dla cz???ci podatnik??w.

Źródło: https:

Wyd??u??enie wieku emerytalnego. Tym razem nie na si???

Dodano: 30.04.2021 16:25 | 78 odsłon | 0 komentarzy


W ramach Krajowego Planu Odbudowy rz?d szykuje reform? emerytaln?. Mamy p????niej przechodzi? na emerytur?. O tym rozwi?zaniu informuj? organizacje pracodawc??w, z kt??rymi rz?d podzieli?? si? ju?? planem. Z tych informacji wynika, ??e nie ma mowy o powrocie do reformy emerytalnej Platformy Obywatelskiej. Tym razem w??adze maj? stworzy? zach?ty, by??my sami woleli pracowa? d??u??ej.

Zm?czony w pracy? Zr??b sobie... mikroprzerw?

Dodano: 17.03.2021 12:46 | 103 odsłon | 0 komentarzy


Czujesz si? zm?czony, brak ci energii? Zr??b sobie kr??tk? przerw? w pracy. Po kilku minutach poczujesz si? lepiej i b?dziesz pracowa?? bardziej wydajnie - przekonuj? na ??amach czasopisma "Journal of Applied Psychology" naukowcy z North Carolina State University, National University of Singapore i University of Illinois. Ich badania pokazuj?, ??e z pracownik??w, kt??rzy maj? autonomi? w wyborze pory i formy takiej "mikroprzerwy", pracodawcy maj? wi?cej po??ytku.

Źródło: https:

Czy mog? i??? na L4 lub kwarantann? skoro dopiero rozpocz???em prac??

Dodano: 15.01.2021 1:20 | 139 odsłon | 0 komentarzy


Podczas zimy i w czasie wzmo??onej ilo??ci zachorowa?? na korona wirusa, coraz cz???ciej udajemy si? na L4 lub zostajemy poddani kwarantannie. Sprawa jest prosta, gdy pracujemy na umow? o prac? u sta??ego pracodawcy. A co w przypadku, gdy dopiero rozpocz?li??my prac?. Od kiedy mo??na i??? na zwolnienie lekarskie? Jakie s? konsekwencje zwolnienia chorobowego na pocz?tku trwania umowy? Co [...]

Źródło: https:

Co mi grozi, jak nie przyjd? do pracy? Ju?? nigdy??

Dodano: 15.01.2021 1:20 | 250 odsłon | 0 komentarzy


Dosta??e?? dobr? propozycj? pracy, ale jeste?? zwi?zany umow? z obecnym pracodawc?? Zastanawiasz si?, czy przesta? przychodzi? do pracy i zacz?? karier? w innym miejscu? W poni??szym artykule rozpatrzymy 5 najcz?stszych przypadk?? na podstawie r????nych form zatrudnienia i stosunku pracy.   1. Praca na czarno Wprawdzie nie powinni??my pisa? o sytuacji, kiedy pracujemy bez umowy, bo [...]

Źródło: https:

Lekarze PPOZ: Lekcewa??enie objaw??w to brak odpowiedzialno??ci

Dodano: 27.11.2020 16:18 | 106 odsłon | 0 komentarzy

O prze??yciu, a tak??e ??agodniejszym przebyciu choroby wywo??anej COVID-19, decyduje szybkie rozpoznanie i w por? rozpocz?ta terapia - przypominaj? lekarze z Porozumienia Pracodawc??w Ochrony Zdrowia

Źródło: https:

Potrzebujemy gospodarczego okr?g??ego sto??u [OPINIA]

Dodano: 05.11.2020 1:20 | 136 odsłon | 0 komentarzy

Jak dot?d ??adne pa??stwo nie radzi sobie dobrze z opanowaniem pandemii ?? zamykanie bran??, lokalne lockdowny, testowanie przyjezdnych i obywateli ?? wszyscy szukaj? rozwi?za?? metod? pr??b i b???d??w. W takiej sytuacji zdumiewaj?ce jest zamykanie si? polskiego rz?du w swojej twierdzy i s??uchanie tylko w??asnych doradc??w. Przecie?? zdecydowanie skuteczniejsze jest wsp??lne wypracowywanie rozwi?za?? z pracodawcami, zwi?zkami zawodowymi, samorz?dami itp. Rz?d musi odda? wy???czne prawo do podejmowania decyzji i podzieli? si? odpowiedzialno??ci? za sytuacj? w kraju.

Czy warto aplikowa? na ofert?, kiedy nie spe??niamy oczekiwa?? pracodawcy w 100%?

Dodano: 28.10.2020 18:50 | 146 odsłon | 0 komentarzy


Przypomnij sobie sytuacj?, kiedy wpada Ci w oko kusz?ca oferta pracy np. na portalu infopraca.pl . Jednak nie jeste?? idealnym pracownikiem na to stanowisko. Brakuje Ci kilku lat do??wiadczenia, nie wszystkie dotychczas wykonywane przez Ciebie obowi?zki pokrywaj? si? jeden do jednego z nowymi, lub nie masz wszystkich wymaganych kurs??w. Co wtedy? Aplikowa?, czy nie aplikowa?? [...]

Źródło: https:

5 niepotrzebnych sformu??owa?? w mailu do pracodawcy

Dodano: 23.10.2020 12:00 | 152 odsłon | 0 komentarzy


S??owa maj? wielk? moc i wp??yw na to, jak jeste??my odbierani przez ??wiat zewn?trzny. Bezwzgl?du na to, czy s? to s??owa w formie pisanej, czy m??wionej, warto mie? ??wiadomo???, jak mocno oddzia??uj? one na otaczaj?cych nas ludzi i dobiera? je z rozmys??em. Zw??aszcza w kontakcie z przysz??ym pracodawc?. W tym artykule dowiesz si? jakich zwrot??w [...]

Źródło: https:

Niedzielski: 1000 ??????ek covidowych trafi do bazy z sektora prywatnego

Dodano: 22.10.2020 13:51 | 108 odsłon | 0 komentarzy


Baza ??????ek dost?pnych dla pacjent??w zaka??onych koronawirusem powi?kszy si? o dodatkowy tysi?c ??????ek z sektora prywatnego - og??osi?? minister zdrowia Adam Niedzielski. W pierwszej fazie, w ci?gu 1,5 tygodnia, ma to by? 700 ??????ek - poda??a wiceprezydent Pracodawc??w RP Anna Rulkiewicz.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone