czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Pedofile  RSS
Bp D??ugosz przeprasza za s??owa o pedofilii

Dodano: 14.08.2021 17:48 | 70 odsłon | 0 komentarzy

- Najszczersz? moj? intencj? nie by??o chroni? przest?pc??w, bo jako d??ugoletni duszpasterz dzieci zawsze rozumiem ich krzywd? z powodu cierpie?? jakie wyrz?dza pedofilia ?? napisa?? w specjalnym o??wiadczeniu bp Antoni D??ugosz, cz?stochowski biskup-senior pomocniczy.

Źródło: https:

S??owa bp. D??ugosza. Komisja ds. pedofilii interweniuje

Dodano: 13.08.2021 16:17 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Pa??stwowa komisja ds. pedofilii wyst?pi??a do przewodnicz?cego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanis??awa G?deckiego o wyci?gni?cie wobec bp. Antoniego D??ugosza konsekwencji zgodnie z przepisami prawa kanonicznego - poinformowa?? w rozmowie z "Rzeczpospolit?" przewodnicz?cy komisji B??a??ej Kmieciak.

Prymas wys??a?? list do bp. D??ugosza. ??Publiczne przeprosiny?

Dodano: 13.08.2021 15:31 | 68 odsłon | 0 komentarzy

??Abp Wojciech Polak jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i m??odzie??y skierowa?? do bpa D??ugosza list, w kt??rym przypomnia?? jednoznaczn? odpowied?? Ko??cio??a na dramat wykorzystania seksualnego os??b ma??oletnich przez niekt??rych duchownych? - poinformowa?? ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i m??odzie??y. Jego zdaniem wypowied?? cz?stochowskiego biskupa, dotycz?ca pedofilii ksi???y, ??domaga si? publicznych przeprosin?.

Bp D??ugosz o pedofilii ksi???y: Zaplanowany atak na biskup??w

Dodano: 12.08.2021 20:24 | 66 odsłon | 0 komentarzy

- Kiedy ksi?dz grzeszy, biskup wzywa go na rozmow?, upomina, wyznacza pokut?, po kt??rej, je??li otrzymuje od ksi?dza ch?? poprawy, przebacza mu i daje szans? dobrego ??ycia i duszpasterskiej pracy - m??wi?? bp Antoni D??ugosz, biskup pomocniczy senior archidiecezji cz?stochowskiej na Jasnej G??rze.

Źródło: https:

Ks. Isakowicz-Zaleski: Najwi?ksze tuszowanie w latach 2001-08

Dodano: 30.07.2021 14:18 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Je??li w sprawie przypadk??w wykorzystywania seksualnego prokuratura nie b?dzie wszczyna? dochodzenia z uwagi na przedawnienie, to nied??ugo si? oka??e, ??e pa??stwowa komisja ds. pedofilii jest bezradna wobec tych spraw - powiedzia?? w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Źródło: https:

Raport komisji ds. pedofilii. "Dane pokazuj? ogrom cierpie??"

Dodano: 27.07.2021 14:33 | 64 odsłon | 0 komentarzy

Cz??onkowie pa??stwowej komisji ds. pedofilii przedstawili wyniki pierwszego raportu komisji oraz rekomendacje tego organu.

Źródło: https:

Podw??jne pensje cz??onk??w komisji ds.pedofilii

Dodano: 26.07.2021 17:45 | 70 odsłon | 0 komentarzy

Cz??onkom organu tropi?cego pedofili? wyp??acono wysokie wyr??wnanie. ?? To zgodne z prawem ?? przekonuj?.

Źródło: https:

"Najm??odsze skrzywdzone dziecko mia??o rok"

Dodano: 26.07.2021 11:03 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Pa??stwowa Komisja ds. pedofilii opublikowa??a pierwszy raport ze swoich dzia??a??. Od pocz?tku dzia??alno??ci rozpatrzy??a 349 spraw, do prokuratury skierowa??a 137 zawiadomie??.

Komisja ds. pedofilii z problemami

Dodano: 13.07.2021 18:04 | 50 odsłon | 0 komentarzy

Organ tropi?cy nadu??ycia seksualne by?? w nieprawid??owy spos??b finansowany przez rz?d, a sam robi?? powa??ne b???dy w rachunkowo??ci ?? wytyka NIK.

Źródło: https:

Kmieciak: Relacje z Episkopatem s? z??e

Dodano: 10.07.2021 10:54 | 64 odsłon | 0 komentarzy

- Tych relacji - powiem wprost - na poziomie bezpo??rednim nie ma, one s? na poziomie formalnym - m??wi o relacjach z Episkopatem przewodnicz?cy Pa??stwowej Komisji ds. Pedofilii B??a??ej Kmieciak.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone