środa, 10 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Microsoft  RSS
Xbox Series S Lockhart odnaleziony w dokumentach Microsoft SDK

Dodano: 25.06.2020 12:15 | 121 odsłon | 0 komentarzy

Doniesienia o Xbox Series S, czyli s?abszej konsoli nowej generacji, kr??? w sieci od d?u?szego czasu, ale Microsoft nadal nie zaprezentowa? tego modelu, skupiaj?c si? na Xbox Series X. Cz??? osb zacz??a pow?tpiewa?, czy mniej wydajna konstrukcja w ogle istnieje, ale najnowsze wpisy znalezione w dokumentacji Microsoft Game Development Kit powinny rozwia? wszelkie w?tpliwo?ci.

Źródło: https:

Microsoft zamyka platform? strumieniowania Mixer

Dodano: 23.06.2020 11:51 | 117 odsłon | 0 komentarzy

Microsoft podj?? bardzo dziwn? i niespodziewan? decyzj?. Po d?ugim czasie rozwijania swojej platformy Mixer i pompowania w ni? dziesi?tek milionw dolarw, og?oszono w?a?nie, ?e us?uga znika z rynku. Firma z Redmond zamierza teraz wspiera? swojego dotychczasowego rywala, Facebook Gaming.

Źródło: https:

Microsoft ujawnia szczeg???y funkcji Smart Delivery dla Xbox Series X

Dodano: 16.06.2020 11:31 | 144 odsłon | 0 komentarzy

Premiera konsol nowej generacji nadal wiele miesi???cy przed nami i przez ten czas jeszcze sporo si??? na ich temat dowiemy. Dzisiaj Microsoft postanowi??? zapozna??? potencjalnych nabywc???w Xbox Series X z funkcj??? Smart Delivery, kt???rej naprawd??? warto si??? bli???ej przyjrze??? z powodu przyjaznej polityki wzgl???dem klienta. Zobaczmy o czym mowa.

Źródło: https:

Xbox Game Pass na PC z No Man's Sky i Battletech

Dodano: 11.06.2020 10:11 | 118 odsłon | 0 komentarzy

W pecetowym Xbox Game Pass ju? teraz jest wiele ?wietnych gier, ale pojawi? si? kolejne. Microsoft og?osi? w?a?nie list? tytu?w, maj?cych do??czy? w najbli?szym czasie do us?ugi. W?rd nich znalaz?y si? prawdziwe hity, takie jak cho?by No Mans Sky, ktry jest obecnie zdecydowanie bardziej rozbudowan? i dopracowan? gr? ni? w dniu swojej bardzo kontrowersyjnej premiery.

Źródło: https:

Digital Direct uniemo?liwi odsprzeda? gier do??czonych do konsol Xbox

Dodano: 10.06.2020 8:30 | 99 odsłon | 0 komentarzy

Osoby kupuj?ce konsol? Xbox One w zestawach z grami cz?sto decydowa?y si? na odsprzedanie otrzymanych produkcji, w ktre akurat nie planowa?y zagra?. Teraz stanie si? to niemo?liwe za spraw? nowej opcji Digital Direct, ktr? w?a?nie zaprezentowa? Microsoft. Wszystkie tre?ci cyfrowe s? od teraz odbierane bezpo?rednio na nasze konto.

Źródło: https:

Microsoft Teams nied???ugo pozwoli na organizowanie konferencji dla nawet 300 os???b

Dodano: 04.06.2020 20:38 | 125 odsłon | 0 komentarzy

Firma wychodzi naprzeciw potrzebom internaut???w.???Microsoft Teams to komunikator, kt???ry od czasu wybuchu pandemii nowego koronawirusa z Chin mocno zyska??? na popularno???ci. Teraz, kiedy spora cz?????? z nas pracuje zdalnie, du???o os???b potrzebuje narz???dzia, za pomoc??? kt???rego mo???e bez wychodzenia z domu sprawnie komunikowa??? si??? z kolegami i kole???ankami z zespo???u oraz podw???adnymi i prze???o???onymi.

Tagi: USA, Microsoft
Źródło: https:

PlayStation 5 - plotki na temat wygl?du konsoli

Dodano: 01.06.2020 11:01 | 126 odsłon | 0 komentarzy

Jeden z popularnych rosyjskich serwisw o grach twierdzi, ?e uzyska? bardzo dobre informacje na temat wygl?du PlayStation 5. Konsola Sony ma prezentowa? si? zdecydowanie inaczej ni? sprz?t Microsoftu, o czym plotkowano ju? wcze?niej. Rwnocze?nie konstrukcja ma nie przypomina? te? specjalnie PlayStation 4. Wiadomo?? jest wi?c ca?kiem ciekawa.

Źródło: https:

Twrcy gry Scorn dopiero ucz? si? projektowania gier pod Xboksa Series X

Dodano: 31.05.2020 21:39 | 119 odsłon | 0 komentarzy

Bardzo mo?liwe, ?e tytu? nie wykorzysta pe?nego potencja?u sprz?tu. Microsoft zacz?? pokazywa? pierwsze gry na swoj? now? konsol?, Xboksa Series X. Podczas dedykowanej urz?dzeniu imprezy 20/20 poznali?my m.in. Scorna,ktry szybko zosta? okrzykni?tyjednym z ciekawszych projektw, jakie powstaj? z my?l? o next-genach.

Źródło: https:

Gry first-party dla PlayStation 5 najpewniej nie b???d??? dzia???a???y na PlayStation 4

Dodano: 30.05.2020 18:38 | 126 odsłon | 0 komentarzy

Posiadacze PlayStation 4 raczej nie b???d??? zadowoleni. Sony i Microsoft s??? ju??? na ostatniej prostej przed premier??? konsol nowej generacji. Tak PlayStation 5, jak i Xbox Series X maj??? trafi??? do sklep???w ko???cem tego roku. O obu modelach wiadomo ju??? naprawd??? sporo, ale sprz???t wci?????? ma przed nami pewne tajemnice.

Źródło: https:

Xbox Series X pozwoli uruchomi? tysi?ce gier we wstecznej kompatybilno?ci

Dodano: 29.05.2020 9:45 | 120 odsłon | 0 komentarzy

Microsoft co jaki? czas ujawnia kolejne informacje o swojej nadchodz?cej konsoli Xbox Series X. Tym razem firma pochyli?a si? nad spraw? wstecznej kompatybilno?ci i dzia?ania starszych tytu?w na nowym sprz?cie. Jak si? okazuje, pod tym wzgl?dem ma by? naprawd? bardzo dobrze, bo nowy sprz?t nie tylko odpali tysi?ce tytu?w z poprzednich generacji, ale rwnie? zrobi to lepszej jako?ci i p?ynno?ci.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone