środa, 19 stycznia 2022 r.  Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
Wiadomości z tagiem Leasing  RSS
Nowa platforma. Kupno auta w pe??ni online

Dodano: 10.08.2021 18:00 | 115 odsłon | 0 komentarzy

Inchcape Polska poinformowa??o o uruchomieniu nowej platformy sprzeda??owej. Za po??rednictwem internetu mo??liwe jest leasing lub wynaj?cie samochod??w Mini, dokonanie wszystkich op??at i wygenerowanie umowy.

Źródło: https:

Banki szykuj? si? do dop??at do leasing??w e-aut

Dodano: 02.08.2021 0:50 | 39 odsłon | 0 komentarzy

Program rozwijania elektromobilno??ci ma ju?? wkr??tce nabra? tempa. To dzi?ki planowanemu uruchomieniu wsparcia dla firm planuj?cych zakup e-auta.

Tagi: Banki, Leasing
Źródło: https:

Papier w leasingu odejdzie do lamusa

Dodano: 08.06.2021 20:14 | 56 odsłon | 0 komentarzy

Z pozoru drobna nowelizacja Kodeksu cywilnego spowoduje rewolucj? w bran??y leasingowej. Klienci b?d? mogli w nowoczesny spos??b zawiera? umowy. B?dzie ekologicznie, a firmy leasingowe zaoszcz?dz? dziesi?tki milion??w z??otych rocznie na papierologii ?? prognozuj? eksperci Carsmile.

Tagi: USA, KOD, Firmy, Leasing
Źródło: https:

Samoch??d poleasingowy b?dzie uwa??any za nowy

Dodano: 28.05.2021 5:46 | 64 odsłon | 0 komentarzy

Poj?cie nowy samoch??d dla wi?kszo??ci jest oczywiste. Jednak wraz z nowymi przepisami nabierze zupe??nie innego kszta??tu. Okazuje si?, ??e pojazd poleasingowy b?dzie uwa??any za nowy. Jak to jest mo??liwe, skoro by?? eksploatowany?

Źródło: https:

To pierwszy na ??wiecie taki salon u??ywanych samochod??w

Dodano: 14.03.2021 5:41 | 74 odsłon | 0 komentarzy

Dzia??aj?ca w 51 krajach firma Volkswagen Financial Services (VWFS) uruchomi??a w Polsce sw??j pierwszy na ??wiecie salon u??ywanych samochod??w. Oferuje ona poleasingowe modele Volkswagena, Audi, Seata, Skody oraz Porsche.

Źródło: https:

Czy wynajem d??ugoterminowy samochodu mo??e by? op??acaln? alternatyw? dla leasingu?

Dodano: 30.12.2020 15:19 | 102 odsłon | 0 komentarzy

Z d??ugoterminowego najmu samochod??w korzystaj? przede wszystkim przedsi?biorcy. W ostatnich latach ten spos??b pozyskania samochod??w do firmy sta?? si? atrakcyjn? alternatyw? dla leasingu i kredytu bankowego. Komu najbardziej op??aca si? zdecydowa? na to rozwi?zanie?

Źródło: https:

Refinansowanie leasing??w w bran??y transportowej

Dodano: 18.11.2020 23:01 | 99 odsłon | 0 komentarzy

ARP Leasing oraz PKO Leasing zawar??y porozumienie na rzecz bran??y transportowej. Ma to pom??c przedsi?biorc? w tym trudnym okresie, kiedy coraz bardziej odczuwalne s? skutki pandemii COVID-19.

Źródło: https:

OLX inwestuje w Carsmile

Dodano: 09.10.2020 9:16 | 97 odsłon | 0 komentarzy

Grupa OLX zakupi??a pakiet wi?kszo??ciowy sp????ki Carsmile, oferuj?cej najem oraz leasing nowych samochod??w online. Dzi?ki temu platforma trafi??a ju?? do portfela Naspers, umo??liwiaj?c realizacj? modelu ??one-stop-shop?.

Źródło: https:

Mikrofirmy boj? si? koronawirusa. 93% uwa?a, ?e to "zdecydowanie wysokie zagro?enie"

Dodano: 06.04.2020 16:18 | 142 odsłon | 0 komentarzy

Epidemia mo?e okaza? si? najgorsza w skutkach dla mikrofirm, wynika z Barometru Europejskiego Funduszu Leasingowego na II kw. 2020 r. ??cznie 93% z nich uwa?a COVID-19 za "zdecydowanie wysokie zagro?enie" (71%) dla prowadzonego biznesu lub maj?ce "raczej niekorzystny wp?yw" (22% zapytanych). Mniej negatywnie na przysz?o?? patrz? ma?e i ?rednie firmy. W?rd nich odpowiednio 56% i 54% zapytanych uwa?a panuj?c? epidemi? za zdecydowanie niekorzystn? dla prowadzonego biznesu.

Tagi: USA, Firmy, Leasing
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Leasing auta i op?ata wst?pna. Ile warto wp?aci??

Dodano: 06.04.2020 16:04 | 97 odsłon | 0 komentarzy

Konieczno?? uiszczenia op?aty wst?pnej jest jednym z warunkw do aktywowania umowy leasingowej. Firmy w tej kwestii s? do?? elastyczne, poniewa? minimalny czynsz inicjalny ustalaj? na do?? niskim poziomie. Czy warto na wst?pie zap?aci? mo?liwie jak najmniej?

Źródło: centrumpr.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone