czwartek, 20 stycznia 2022 r.  Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Wiadomości z tagiem Dzieci  RSS
Bp D??ugosz przeprasza za s??owa o pedofilii

Dodano: 14.08.2021 17:48 | 33 odsłon | 0 komentarzy

- Najszczersz? moj? intencj? nie by??o chroni? przest?pc??w, bo jako d??ugoletni duszpasterz dzieci zawsze rozumiem ich krzywd? z powodu cierpie?? jakie wyrz?dza pedofilia ?? napisa?? w specjalnym o??wiadczeniu bp Antoni D??ugosz, cz?stochowski biskup-senior pomocniczy.

Źródło: https:

Prymas wys??a?? list do bp. D??ugosza. ??Publiczne przeprosiny?

Dodano: 13.08.2021 15:31 | 36 odsłon | 0 komentarzy

??Abp Wojciech Polak jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i m??odzie??y skierowa?? do bpa D??ugosza list, w kt??rym przypomnia?? jednoznaczn? odpowied?? Ko??cio??a na dramat wykorzystania seksualnego os??b ma??oletnich przez niekt??rych duchownych? - poinformowa?? ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i m??odzie??y. Jego zdaniem wypowied?? cz?stochowskiego biskupa, dotycz?ca pedofilii ksi???y, ??domaga si? publicznych przeprosin?.

Szczepienie niepe??noletnich na COVID-19 tak??e Modern?

Dodano: 13.08.2021 14:41 | 36 odsłon | 0 komentarzy

Szczepienia na COVID-19 u dzieci i m??odzie??y do lat 18 b?d? w Polsce wykonywane tak??e z u??yciem preparatu mRNA firmy Moderna (Spikevax) - poda??o Ministerstwo Zdrowia.

Tagi: Dzieci, Firmy, IKE
Źródło: https:

Lewor?czni w pracy ?? czym si? wyr????niaj??

Dodano: 13.08.2021 12:40 | 98 odsłon | 0 komentarzy


Jest lewo, czy prawor?czny? Wiesz jakie cechy przypisuje si? osobom u kt??rych dominuj? lewa r?ka? Przygl?damy si? temu bli??ej. W ko??cu 13 sierpnia obchodzimy Mi?dzynarodowy Dzie?? Os??b Lewor?cznych!   Sk?d si? bierze lewor?czno???? Liczb? lewor?cznych szacuje si? na 8-15% populacji. Za przyczyn? lewor?czno??ci uwa??a si? silniejszy rozw??j prawej p????kuli m??zgu, objawiaj?cy si? w wi?kszej sprawno??ci [...]

Szwedzki dziennik: Zamkn?? kurek z euro dla mini-Putin??w

Dodano: 13.08.2021 8:42 | 38 odsłon | 0 komentarzy

Kiedy UE zosta??a rozszerzona o du??? cz???? kraj??w Europy Wschodniej, nikt nie m??g?? sobie wyobrazi?, ??e kraje te powr??c? do zachowa?? autorytarnych - pisze w komentarzu odredakcyjnym szwedzki dziennik "Aftonbladet", pi??rem wieloletniego korespondenta Wolfganga Hanssona.

Bartosz Marczuk. Dla pa??stwa dzieci s? wy???cznie zyskiem

Dodano: 12.08.2021 23:01 | 28 odsłon | 0 komentarzy

Mieli??my pandemi? i jest chyba oczywiste, ??e w czasie pandemii nie rodz? si? dzieci. Czynienie z tego zarzutu rz?dowi jest groteskowe - m??wi Bartosz Marczuk, ekspert polityki rodzinnej, wiceprezes PFR.

Źródło: https:

Czarnek: Dzieci chcia??yby poznawa? osob? kard. Wyszy??skiego

Dodano: 12.08.2021 17:34 | 34 odsłon | 0 komentarzy

- Nie ma lepszej okazji do odbudowywania wsp??lnoty w??r??d uczni??w i kontakt??w z nauczycielami jak kilkudniowe wyjazdy wycieczkowe - powiedzia?? minister edukacji i nauki Przemys??aw Czarnek, prezentuj?c pilota??owy program ??Poznaj Polsk??, kt??ry ma za zadanie propagowanie w??r??d uczni??w wiedzy nt. polskiej kultury, historii oraz tradycji.

Tagi: Dzieci, LOT
Źródło: https:

Kot Schr??dingera ?? o co chodzi??o s??ynnemu fizykowi?

Dodano: 12.08.2021 11:15 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Kot Schr??dingera ?? bohater niezliczonych mem??w i najs??ynniejszy w dziejach przedmiot eksperymentu fizycznego, w dodatku zwi?zanego z tak egzotyczn? dziedzin? jak mechanika kwantowa. A o co w??a??ciwie chodzi??o w tym eksperymencie? Dzi?? mijaj? 134 lata od urodzin Erwina Schr??dingera. Noblista, jeden z tw??rc??w mechaniki kwantowej najbardziej znany jest z jego eksperymentu z kotem. Oczywi??cie to kot [...]

Źródło: https:

Pandemiczny kryzys zdrowia psychicznego u m??odych si? nasila

Dodano: 09.08.2021 17:00 | 51 odsłon | 0 komentarzy


Pandemia Covid-19 doprowadzi??a do powa??nego kryzysu zdrowia psychicznego u dzieci i nastolatk??w - alarmuj? naukowcy z University of Calgary. W opublikowanej na ??amach czasopisma "JAMA Pediatrics" przegl?dowej pracy, wskazuj? na praktycznie dwukrotny wzrost liczby przypadk??w depresji i stan??w l?kowych u m??odych ludzi. Analiza wynik??w 29 prac naukowych z r????nych kontynent??w wskazuje na to, ??e sytuacja si? pogarsza i w najwi?kszym stopniu dotyka starsze nastolatki i dziewcz?ta.

Tagi: LG, Dzieci, Psy
Źródło: https:

Tw??rz, bazgraj, eksperymentuj ?? kreatywne notatniki o nauce i in??ynierii

Dodano: 06.08.2021 15:59 | 34 odsłon | 0 komentarzy

Pami?tacie, jak wpajano nam, ??e po ksi???kach nie wolno gryzmoli?? No wi?c te ksi???ki ?? ??M??ody naukowiec. Notatnik? i ??M??ody in??ynier. Notatnik? - s??u??? w??a??nie do bazgrania po nich. I zach?caj? do samodzielnego wymy??lania rozwi?za?? problem??w podobnych do tych, z kt??rymi na co dzie?? mierz? si? naukowcy czy in??ynierowie. Fot. Crazy Nauka Zbadaj pismo lustrzane, [...]

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone