czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Czechy  RSS
Zmiana klimatu przyspieszy??a ?? coraz wi?cej upa????w i nawa??nic

Dodano: 06.07.2021 19:55 | 69 odsłon | 0 komentarzy

Ekstremalne upa??y i po??ary w Kanadzie, rekordowe temperatury w Skandynawii za ko??em podbiegunowym, nawa??nice z gigantycznym gradem w Polsce i tr?bami powietrznymi w Czechach, p??on?ca Syberia, a do tego jeszcze potwierdzona najwy??sza temperatura odnotowana na Antarktydzie. Klimat nam si? popsu??. To przed tym naukowcy ostrzegali od lat. Ostatnie tygodnie obfituj? w doniesienia o anomaliach pogodowych [...]

Stra??acy nie jad? do Czech. Nie ma zapotrzebowania

Dodano: 26.06.2021 10:08 | 69 odsłon | 0 komentarzy

Stra??acy z jednostek ??l?skiego garnizonu, kt??rzy mieli jecha? do Czech, by pomaga? na terenach dotkni?tym tornadem nie udadz? si? tam. Strona czeska nie zg??osi??a potrzeby pomocy.

Polska otrzyma??a od Czech projekt umowy ws. Turowa

Dodano: 14.06.2021 20:41 | 81 odsłon | 0 komentarzy

Czechy wys??a??y Polsce projekt umowy w sprawie kopalni w?gla brunatnego Tur??w. Negocjacje maj? rozpocz?? si? w czwartek.

Źródło: https:

Sprawa Turowa. Czechy wys??a??y do Polski projekt umowy mi?dzyrz?dowej

Dodano: 14.06.2021 20:24 | 60 odsłon | 0 komentarzy


Republika Czeska wys??a??a do Polski projekt umowy mi?dzyrz?dowej w sprawie kopalni w?gla brunatnego Tur??w. Poinformowa?? o tym na Twitterze minister ??rodowiska Richard Brabec.

Źródło: https:

??Komisja Europejska przy???czy??a si? do skargi Czech na Polsk? w sprawie Turowa

Dodano: 09.06.2021 18:09 | 62 odsłon | 0 komentarzy


??Komisja Europejska przy???czy??a si? do skargi Czech na Polsk? w sprawie Turowa - przekaza??a naszej dziennikarce rzeczniczka Komisji Europejskiej. Do tej pory stron? sporu, kt??ry b?dzie rozpatrywa? Trybuna?? Sprawiedliwo??ci UE by??y jedynie Czechy. "Komisja z??o??y??a dzi?? wniosek o przy???czenie si? po stronie Czech przed Trybuna??em Sprawiedliwo??ci UE w sprawie C-121/21 Czechy przeciwko Polsce" - przekaza??a RMF FM rzeczniczka KE.

Źródło: https:

"Prowadzimy dzia??alno??? zgodnie z prawem". Decyzja ??rodowiskowa ws. Turowa

Dodano: 23.05.2021 19:26 | 117 odsłon | 0 komentarzy


PGE Polska Grupa Energetyczna udost?pnia decyzj? o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dotycz?cych kontynuacji wydobycia w?gla w kopalni Tur??w. Decyzj? wydano w styczniu 2020 roku, po zako??czeniu konsultacji z Czechami i Niemcami. ??Udost?pniamy kolejny dokument potwierdzaj?cy, ??e kopalnia Tur??w prowadzi dzia??alno??? wydobywcz? zgodnie z przepisami polskiego i europejskiego prawa? ?? twierdzi Wojciech D?browski, prezes zarz?du PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Źródło: https:

Zamkni?cie kopalni Tur??w. "Orzeczenie TSUE jest niewykonalne"

Dodano: 21.05.2021 16:31 | 91 odsłon | 0 komentarzy


??Polska Grupa Energetyczna sygnalizuje, ??e mo??e nie zastosowa? si? do dzisiejszej decyzji Trybuna??u Sprawiedliwo??ci Unii Europejskiej, kt??ry nakaza?? tymczasowe zamkni?cie kopalni w?gla brunatnego w Turowie, a wraz z tym - elektrowni. TSUE przychyli?? si? tym samym do wniosku czeskiego rz?du, kt??ry skar??y?? si?, ??e kontynuacja wydobycia w Polsce mo??e mie? negatywny wp??yw na poziom w??d podziemnych w Czechach.

Czechy ??agodz? restrykcje. Kolejne sektory wznowi? dzia??alno???

Dodano: 22.04.2021 22:25 | 103 odsłon | 0 komentarzy


??Czeski rz?d zdecydowa?? w czwartek o stopniowym uwolnieniu obowi?zuj?cych restrykcji. W poniedzia??ek maj? zosta? otwarte plenerowe galerie, a od 3 maja wi?kszo??? sklep??w i us??ug. Zapowiedziom towarzyszy zastrze??enie, ??e nie mog? pogorszy? si? warunki epidemiczne.

Czechy broni? swoich dyplomat??w. Daj? Moskwie ultimatum

Dodano: 21.04.2021 20:38 | 95 odsłon | 0 komentarzy


Do godziny 12 w czwartek Kreml ma umo??liwi? powr??t do Rosji 20 czeskim dyplomatom wydalonym z Moskwy - poinformowa?? w ??rod? po spotkaniu z ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Pradze Aleksandrem Zmiejewskim nowy minister spraw zagranicznych Czech Jakub Kulhanek.

Polska, S??owacja i W?gry wsp??lnie w sprawie Rosji

Dodano: 19.04.2021 19:48 | 84 odsłon | 0 komentarzy

Ministrowie spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej wydali o??wiadczenie w sprawie sporu dyplomatycznego mi?dzy Czechami a Rosj?. Pot?piono wszystkie dzia??ania, kt??re zagra??aj? bezpiecze??stwu suwerennych pa??stw.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone